OCHRONA PRAWNA

 

Psychology Consulting TRAINING COACHING

 

Firma szkoleniowo-coachingowa, działająca od 2011 roku w szerokim obszarze psychologii pracy i organizacji, szkoleń oraz rozwoju osobistego.

 

Edukujemy, szkolimy, inspirujemy i rozwijamy potencjał.

Pracujemy na zasobach i zwiększeniu motywacji do relizacji zadań zawodowych.

 

Specjalizujemy się w prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych udoskonalając kompetencje zawodowe kadry.

                ____________________________________________________________________________


Amerykański psycholog społeczny David McClelland pierwszy użył pojęcia kompetencji na przełomie 60-tych i 70-tych lat. Zaproponował badanie cech, które nazwał kompetencjami w miejsce badania cech osobowościowych. 

 

Kompetencje społeczne definiuje się jako wiedzę, umiejętności, postawy oraz nastawienie motywacyjne, które wyrażają się w kontaktach interpersonalnych. Natomiast kompetencje psychologiczne odnosi się do sfery intrapsychicznego (wewnętrznego) funkcjonowania człowieka. Ich największe wskaźniki to: stopień samoświadomości, samoocenę i umiejscowienia poczucia kontroli.

 

Silny związek kompetencji społecznych i psychologicznych uzasadnia ich łączenie oraz posługiwanie się terminem kompetencje społeczno-psychologiczne (Konarski, 2006) lub potoczniej kompetencje psychospołeczne. Kompetencjom tym przypisuje się bardzo ważną rolę w funcjonowaniu człowieka. Wskazuje się je jako determinanty dojrzałego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych, zwłaszcza w rolach zawodowych.

 

Kompetencje nie są cechami stałymi. Zmieniają się wraz z doświadczeniem oraz rozwojem zawodowym i życiowym człowieka. Nie ma więc możliwości określenia na stałe czy ktoś posiada daną kompetencje czy nie. Sam pomiar kompetencji jest złożonym procesem, ale możemy go dokonać na podstawie zbioru obserwowalnych zachowań.

 

Kompetencja to konglomerat:

  • opanowanej wiedzy zdanego zakresu (wiem co)
  • umiejętności (wiedza proceduralna– wiem jak i potrafię)
  • postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę)

Kompetencje to zbiór wiedzy, umiejętności i cech pozwalających na skuteczne wykonywanie zadań oraz efektywne osiąganie celów na danym stanowisku w kontekście przyjętych celów organizacji.

Niektórzy autorzy dodają jeszcze do tego zestawu cechy osobowości jako czwarty element kompetencji, ale jest to sporne stanowisko, gdyż mają względnie stały charakter i nie powinny być traktowane jako komponenty kompetencji.

 

Pięć poziomów kompetencji:

 

A(1) - Brak przyswojenia danej kompetencji. Brak zachowań wskazujących na jej opanowanie i wykorzystywanie
w podejmowanych działaniach.

 

B(2) - Przyswojenie kompetencji w stopniu podstawowym. Jest ona wykorzystywana
w sposób nieregularny. Wymagane jest aktywne wsparcie i nadzór ze strony bardziej doświadczonych osób.

 

C(3) - Kompetencja przyswojona w stopniu dobrym, pozwalającym na samodzielne, praktyczne jej wykorzystanie
w trakcie realizacji zadań zawodowych.

 

D(4) - Kompetencja przyswojona w stopniu bardzo dobrym, pozwalającym na bardzo dobrą realizację zadań
z danego zakresu oraz przekazywanie innych własnych doświadczeń.

 

E(5) - Kompetencja przyswojona w stopniu doskonałym. Zdolność do twórczego wykorzystania i rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego zakresu działań.

 

 

 

Bazowanie na doświadczeniu funkcjonujących już organizacji ‑ badania empiryczne

Katalogi kompetencji


KOMPETENCJA

CZĘSTOŚĆ

KOMPETENCJA

CZĘSTOŚĆ

Orientacja na pracę zespołową

78%

Kreatywność

30%

Komunikacja

65%

Umiejętność perswazji i wpływania na innych

30%

Skupienie się na kliencie

65%

Ukierunkowanie na jakość

30%

Zarządzanie ludźmi

58%

Umiejętność nawiązania relacji

30%

Orientacja na wyniki

58%

Orientacja na zmianę

28%

Umiejętność rozwiązywania problemów

55%

Zarządzanie informacjami

25%

Świadomość biznesowa

38%

Zdolności interpersonalne

25%

Podejmowanie decyzji

35%

Orientacja strategiczna

25%

Umiejętności techniczne

35%

Samodoskonalenia

23%

Stymulowanie rozwoju innych ludzi

33%

Zaangażowanie

20%

Inicjatywa

33%

Asertywność i wiara we własne możliwości

20%

 Najpopularniejsze kompetencje

Źródło: Armstrong M. "Zarządzanie zasobami ludzkimi"

 

 

 

 


 

 

Strona do poprawnego działania wymaga włączonej obsługi języka JavaScript!